قناري بازي


نمايشگاه قناري قم – ارديبهشت 1389

نمايشگاه قناري قم –  ارديبهشت 1389

پرورش قناري در شهرستان بيرجند

Posted in فيلم توسط ghanaribazi در مِی 22, 2010
Tags: , , , ,

پرورش قناري در بيرجند